14 Ağustos 2008 Perşembe

VATANDAŞLIK SORULARI-1

1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir?
1921 Teskilat-ı Esasiye Kanunu

2. Türkiye'nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?
1924 Anayasası

3. Çagdas anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir?
1787 ABD anayasası

4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı'da ilk anayasal belge nedir?
1808 Sened-i Ittifak

5. Türkiye'nin en katı anayasası hangisidir?
1982 Anayasası

6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya
uygun olması gerektigini bildiren sisteme ne ad verilir?

Normlar Hiyerarsisi

7. 1982 Anayasasına göre, kanun yapma yetkisi kime aittir?
Türkiye Büyük Millet Meclisi

8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir?
4 yıl

9. Kanunlar cumhurbaskanınca kaç gün içinde yayımlanır?
15 gün

10. Hangi kanunu cumhurbaskanı veto edemez?
Bütçe Kanunu

11. Kanunlar nerede yayınlanır?
Resmi Gazete

12. 1982 Anayasasına göre, kanun teklif etmeye kim yetkilidir?
Bakanlar kurulu ve milletvekilleri


13. Usulüne göre yürürlüge konulmus temel hak ve özgürlüklere iliskin milletlerarası
antlasmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır?

Milletlerarası antlasma hükümlerinin uygulanacagı ön görülmüstür.

14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici islemlere
ne denir?
Olagan Kanun Hükmünde Kararnameler

15. 1982 Anayasasına göre nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aittir?

Bakanlar Kurulu

16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamasına iliskin ayrıntıları gösteren düzenleyici islemlere
ne ad verilir?

Yönetmelik

17. 1839 Tanzimat Fermanı hangi padisah döneminde çıkarılmıstır?
Abdülmecid Sultan

18. Osmanlı'da halkın askerlik hizmeti yönünden esitligi hangi belgeyle ortaya çıkarılmıstır?
1839 Tanzimat Fermanı

19. Tanzimat döneminde etkin olan mahkeme türü hangisidir?
Nizamiye Mahkemeleri

20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacagı taahhüdü hangi fermanda
ortaya çıkmıstır?

1856 Islahat Fermanı

21. Türk tarihinin tek yumusak yazılı anayasası hangisidir?
1921 Teskilat-ı Esasiye Kanunu

22. Devletin dini Ýslam'dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıstır?
1928

23. Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmistir?
1937

24. Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmistir?
1946)

25. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın basına gelen kurul hangisidir?
Milli Birlik Komitesi

26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dönemde kabul edilmistir?
1971 - 1973 ara rejimi

27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmistir?
1924 Anayasası

28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçeklestirmek için kurulan mahkeme
hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

29. Kanunların anayasaya uygunlugunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi
anayasayla getirilmistir?

1961 Anayasası

31. 1982 Anayasasına göre, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması
durdurulabilir?

Savas, seferberlik, sıkıyönetim ve olaganüstü haller

32. 1982 Anayasasına göre anayasanın degistirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı
nedir?

Meclis üye tamsayısının 1/3'ü


33. 1982 Anayasasına göre, anayasa degisikligi getiren kanun cumhurbaskanınca hangi halde
tasdik edilebilir?

TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün kabul etmesi

34. TBMM üyelerinin meclis çalısmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına
ne denir?

Yasama sorumsuzlugu

35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliginden toplanır ve TBMM'nin çalıstıgı bir döneme ne ad
verilir?

Ekim ayı - Yasama yılı


36. TBMM'nin toplantı yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının (550) 1/3'üdür.

37. TBMM'nin karar yetersayısı nedir?
TBMM üye tamsayısının ¼'ünün 1 fazlasıdır.

38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir?
Diger bir bakana

39. TBMM'nin çalısmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici isleme
ne ad verilir?

TBMM içtüzügü

40. TBMM dısında çalısmalarını kendi yaptıgı düzenleyici islemlerle belirleyen kurum
hangisidir?

Anayasa Mahkemesi

41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aittir?
TBMM

42. 1982 Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olaganüstü toplantıya
çagırılması yetkisi kime aittir?

Cumhurbaskanı ve Meclis Baskanı

43. Cumhurbaskanı makamında bulunmadıgı zaman bu makama kim vekalet eder?
Meclis Baskanı

44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir?
1. Soru 2. Meclis arastırması 3. Meclis sorusturması 4. Genel görüsme 5. Gensoru

45. 1982 Anayasasına göre, siyasi partilere kimler üye olamaz?
1. Yüksek ögrenim öncesi ögrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları
4. Askeri ögrenciler 5. TSK mensubları

46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir?
Yüksek Seçim Kurulu


47. Bir milletvekili cumhurbaskanı olursa milletvekilliginin durumu ne olur?
Milletvekilligi kendiliginden sona erer.

48. 1982 Anayasasına göre, cumhurbaskanını kim seçer?
TBMM

49. TBMM cumhurbaskanını seçemezse ne olur?
TBMM seçimleri yeniler

50. Cumhurbaskanlıgı genel sekreterliginin kurulusu, teskilat ve çalısma esasları, çalısan
atama islemleri hangi düzenleyici islemle yapılır?

Cumhurbaskanlıgı kararnamesi

51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin baskanlık divanı kimlerden olusur?- Meclis Baskanı - Baskanvekilleri - Katib üyeler - Ýdare amirleri

52. Cumhurbaskanı seçilme yeterlilikleri nelerdir?
- Türkiye vatandası olmak - 40 yasını doldurmus olmak - Yüksek ögrenim yapmıs olmak
- Önceden cumhurbaskanlıgı yapmamıs olmak - Milletvekili olabilme sartlarını haiz olmak

53. Milletvekili seçilebilme sartları nelerdir?
- Türkiye vatandası olmak
- 25 yasını doldurmus olmak
- Ýlkögretim mezunu olmak
-Mahcur olmamak
- Mükellef oldugu askerlik hizmetini yapmıs olmak
- Kamu hizmetinden yasaklı olmamak
- Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya agır hapis cezası almamıs olmak
- Yüz kızartıcı suç islememis olmak
- Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıstırma, devlet sırlarını açıga vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve tesvik suçlarından biriyle hüküm giymis olmamak

54. 1982 TC Anayasasına göre basbakanı atamak yetkisi kime aittir?
Cumhurbaskanı

55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilmesi durumunda
ne olur?

Bakanlıgı düser.

56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür?
Savas sebebiyle seçimler ertelenebilir.


57. Cumhurbaskanının tek basına yapabilecegi belirtilen islemler dısındaki kararların
basbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir?

Karsı imza ilkesi

58. Cumhurbaskanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM'den güvenoyu alamazsa ne
olur?

Bakanlar Kurulu isgüder hükümet halini alır. Ýsgüder hükümetin gündelik devlet islerini
yürütebilecegi kabul edilir.

59. 1982 TC Anayasasına göre, cumhurbaskanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi
hallerde karar verebilir?

1) Bakanlar Kurulu'nun kurulusta güvenoyu alamaması
2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun güvensizlik oyuyla düsürülmesi
3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu'nun vazife sırasında güvenoyu alamaması
4) Basbakanın istifa etmesi
5) Yeni seçilen TBMM'de baskanlık divanının kurulusunun tamamlanması üzerine 45 gün
içinde yeni Bakanlar Kurulu'nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaskanı TBMM Baskanına
danısarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir?
20 milletvekilinin imzası gerekir.

61. Yargıtay baskanını seçme yetkisi kimdedir?
Yargıtay Genel Kurulu

62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan özellikleri nelerdir?
- Kesin hüküm sayılır.
- Temyize gidilemez.
- Ýbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
- Ýbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak sekilde hüküm kurulamaz.
- Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandıgı tarihte yürürlüge girer. Anayasa Mahkemesi
yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlastırılabilir.
- Ýbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni sekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi'nce ibtaliyle tekrar yürürlüge giremez.
- Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir.

63. Hangi düzenleyici islemlere karsı Anayasa Mahkemesi'nde ibtal davası açılabilir?- Kanun
- Kanun Hükmünde Kararname
- TBMM içtüzügü

64. Hangi islemler yargı denetimi dısında tutulmustur?

– Yüksek Askeri Sura kararları
– Cumhurbaskanının tek basına yaptıgı islemler.
-Sıkıyönetim komutanının kararları
– Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
– Memura verilen uyarma ve kınama cezaları

65. Cumhurbaskanının seçilebilmesi için kaç kisinin kabul oyu vermesi gerekir?
Cumhurbaskanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gerekir

66.Para basılmasına kim karar verir?
TBMM

67. Basbakanın Yüce Divan'a sevki halinde hükümetin durumu ne olur?
Hükümet kendiliginden düser.

68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce hangi bakanların çekilmesi
gerekir?
– Adalet Bakanı – Ýçisleri Bakanı – Ulastırma Bakanı

69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin saglanmasından kime karsı sorumludur?
TBMM'ye karsı

70. Genel Kurmay Baskanı nasıl atanır?
Genel Kurmay Baskanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaskanınca atanır.

71. Cumhurbaskanı katılamadıgı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin baskanlıgında
toplanır?

Basbakan

72. Olaganüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmistir?
Cumhurbaskanı baskanlıgında toplanan Bakanlar Kuruluna

73. Cumhurbaskanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir?
– Anayasa Mahkemesi – Danıstay – Yargıtay – Askeri Yargıtay
– Askeri Yüksek Ýdare Mahkemesi – Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu75. 1982 TC Anayasasına göre, seçim kanunlarında hangi ilkeler göz önüne alınmalıdır?
– Temsilde adalet – Ýdarede istikrar

76. 1982 TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yasını doldurmus olmak
gereklidir?

18 yas

77. Yüksek ögretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne sekilde olabilir?
Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalısabilirler.

78. Ýdari mahkemelerce verilen ve kanunun baska bir idari yargı merciine bırakmadıgı karar
ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir?

Danıstay

79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyusmazlıklarını
çözümleyen merci neresidir?

Uyusmazlık Mahkemesi

80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun baskanı kimdir?
Adalet Bakanı

81. Hangi kanunun anayasaya aykırılıgının ileri sürülemeyecegi öngörülmüstür?Ýnkılab kanunları

82. 1982 TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir?

1. 430 sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu
2. 671 sayılı Sapka Ýktisası Kanunu
3. 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım
ünvanların men ve ilgasına dair kanun
4. 473 sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde
yapılacagına dair hüküm.
5. 1288 sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun
6. 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
7. 2590 sayılı efendi, bey, pasa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun
8. 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyecegine Dair Kanun


83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır?
Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir.

84. 1982 TC Anayasasının baslangıç kısmının anayasal degeri nedir?
176. maddeye göre baslangıç kısmı anayasaya dahildir.

85. Madde kenar baslıklarının hükmü nedir?
Anayasaya dahil degildir.

86. Cumhurbaskanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir?Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır.

87. Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere basbakan veya
bakanlardan bilgi istemeye ne denir
?
Soru

88.Ýlk devrede cumhurbaskanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir?
367

89. 1982 TC Anayasasına göre fakülte dekanları kim tarafından seçilir?
YÖK

90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandas olmayanlar için sınırlanma sartları nasıl
öngörülmüstür?

Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüstür.

91. Anyasaya aykırılıgın diger mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine
gelebilmesi için hangi sartlar öngörülmüstür?

- Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi - Aykırılık iddiasının
görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi.
- Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması - Aykırılık iddiasının
mahkemece ciddi görülmesi veya dogrudan dogruya mahkemenin aykırılık kanısına varması

92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diger mahkemelerde ileri sürülmesi
ile önüne gelen isi bes ay içinde çözmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir?

1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin
anayasaya aykırılıgı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular.


93. Anayasa mahkemesinde dogrudan dogruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün
tanınmıstır?

60 gün

94. Kanunların sekil bakımından anayasaya aykırılıgı iddiasında bulunabilmek için kaç gün
öngörülmüstür?

10 gün

95. Anayasa degisikliklerinde denetimin sınırı nedir?
Teklif ve oylama çogunluguna ve ivedilikle görüsülememe sartına uyulup uyulmadıgı hususu
ile sınırlı bir denetim söz konusudur.

96. Kanun hükmünde kararnamelerin sekil bakımından denetimi kaç gün içinde iptal
davasına konu edilebilir?

60 gün

97. Anayasa mahkemesinde, anayasa degisikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında
kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kisinin kabul oyu gerekir?

7 (3/5 çogunluk)

98. Anayasa mahkemesinin çalısma esasları ve üyeleri arasındaki isbölümü nasıl düzenlenir?
Anayasa mahkemesi içtüzügü ile.

99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıstay ile Sayıstay kararları arasında uyusmazlık
çıkarsa nasıl bir çözüme gidilir?

Danıstay kararının üstün tutulacagı söylenmistiİR.

100.Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılmıs bir kanunun anayasaya aykırı oldugu
kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?

Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılıgıyla Anayasa Mahkemesine basvurulabilir.

Hiç yorum yok: